Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

not-good-enough
not-good-enough
3355 9711 500
Reposted fromhrafn hrafn viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
8457 d418 500
Reposted fromniente niente viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
9677 d08c 500
not-good-enough
Jak to się stało, że tak się od wszystkich odcięliśmy? Że jesteśmy tacy samotni.
— Rachel Abbott
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 19 2020

not-good-enough
not-good-enough
not-good-enough
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
not-good-enough
6159 6239 500
Reposted fromaugustus augustus viasmutnazupa smutnazupa

January 15 2020

not-good-enough
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
not-good-enough
0984 fad7
9846 71f1 500

neckkiss:

LOST.

Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
not-good-enough
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vialekkaprzesada lekkaprzesada
not-good-enough
- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy, czyżby pan o tym nie wiedział? (...)
— Wiesław Myśliwski
not-good-enough
5865 91ce 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
not-good-enough
0932 2b4a 500
Reposted fromnutt nutt viazwariowalam zwariowalam
not-good-enough
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
not-good-enough

Niewyrażone emocje nie umierają. Zakopujemy je żywcem, a one wypełzają potem w jeszcze brzydszej formie.

— -Sigmund Freud-
Reposted fromveta veta viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl